Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katibi, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru
25.08.2022

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı


 
    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihli personel alımı ilanı ile Sözleşmeli Zabıt Kâtibi alımı için 5 kişi, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için 5 kişi, Sözleşmeli Hizmetli alımı için 4 kişi, Sözleşmeli Şoför alımı için 1 kişi olmak üzere toplam 15 sözleşmeli personel alımı için Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince   23 Mayıs 2022 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları ekte ilan edilmiştir.
    Sözlü sınav sonucu "BAŞARILI ASIL" olarak ilan edilen adayların, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, aşağıda belirtilen evrakları Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri, 
        Ayrıca;
    Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri (Komisyon Başkanlığımızca fotokopileri onaylandıktan sonra belge asılları adaya iade edilecektir.), diğer belgelerin birer adet ıslak imzalı asıllarını getirmeleri, 
    Belgelerini Kırıkkale dışından gönderecek olan adayların ise APS ile Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına göndermeleri (diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerinin bulunduğu yer adliyesi Komisyon Başkanlığı ya da noterden onaylatılarak komisyon başkanlığımıza gönderilmesi, diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı belgelerinin asıllarının komisyonumuza gönderilmemesi, diğer belgelerin birer adet ıslak imzalı asıllarının gönderilmesi), 
    İstenilen belgelerin şeffaf dosya içerisinde aşağıda belirtilen sırayla ve evrakların tamamı tek seferde Komisyonumuza teslim edilmesi, 
    Başarılı olarak ilan edilen adayların başka bir kuruma atanmış olması veya hakkından feragat etmek istemesi halinde, feragat dilekçelerini ulaştırmak üzere ivedi olarak komisyonumuzla irtibata geçmeleri,
    Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atama işlemlerinin yapılmayacağı ve sınav sonuçları ile ilgili olarak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen tebliğ olunur. 25.08.2022                                 

 BAŞARILI (ASIL) ADAYLARIN İBRAZ ETMESİ GEREKEN BELGELER
1- 2 Adet öğrenim durumunu gösterir belge (Diploma). 
2- 2 Adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Evli ya da boşanmış kadın adayların 2 adet evlilik öncesi soyadı ve 2 adet de evlilik soyadlarına ilişkin nüfus kayıt örneklerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 adet sunmaları gerekmektedir.)
3- 2 Adet yerleşim yeri (ikametgah) belgesi.
4- 2 Adet adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Evli ya da boşanmış kadın adayların 2 adet evlilik öncesi soyadı ve 2 adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 adet sunmaları gerekmektedir.)
5- 2 Adet eş durum beyanı (Medeni durumu bekar olan adayların da doldurması gerekmektedir. El yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır.)
6- 2 Adet erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7- 3 Adet Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf. 
8- 2 Adet sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan. 
9- 2 Adet başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair yazılı beyan.
10- 2 Adet Mal Bildirimi Formu 
11- 2 Adet Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurulacaktır.)
12- 2 Adet KPSS Sonuç Belgesi. 
13- 2 Adet Kimlik Fotokopisi.
14- Sözleşmeli Zabıt Kâtibi adayları için; bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örneği (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile ilgili diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.)
15- Sözleşmeli Şoför adayları için; 2 adet sürücü belgesi fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)
16- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için; 
  a. 2 adet "Silahlı" ibareli özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla). 
  b. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan; 
     1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, bedensel özürlü olup olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunup bulunmadığı, 
     2. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olup olmadığı, 
     3. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olup olmadığı, 
     4. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olup olmadığı,
     5. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olup olmadığı,
Hususlarını kapsayacak şekilde, "koruma ve güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu

 

 

T.C. KİMLİK NO
AD SOYAD
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı No:1 Kırıkkale

Telefon

0 (318) 225 24 34 - 224 26 36 - 224 26 74 225 08 64 - 225 24 36 - 224 26 75

E-Posta

kirikkalecbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu