Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Koruma Kurulları

KORUMA KURULLARI

Suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere "yardımcı olmak" üzere oluşturulmuş bir kuruldur.

KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI

1. Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.

2. Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.

3. Hükümlülerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek.

4. Suça karşı toplumsal sorumluluğu arttırmak ve toplumu suçtan korumaktır.

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ

1. Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olmak.

2. Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.

3. Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak; salıverilen diğer hükümlülere de bu konuda yardımcı olmak.

4. Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik şube müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

5. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

KORUMA KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Koruma kurulları, aşağıdaki usul ve esaslar çevresinde çalışmalarını yürütür.

1. Koruma kurulu, her ayın ikinci haftası toplanır.

2. Kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla saptanarak toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

3. Kurul, kurul başkanının talebi hâlinde her zaman toplanır.

4. Kurulda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini şube müdürlüğü takip ederek sonucu hakkında kurula bilgi verir.

5. Gerektiğinde işe veya bir eğitim kurumuna yerleştirilen kişiler hakkında bulundukları kurumdaki durumlarına ilişkin "koruma kurulları takip formu", şube müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla doldurularak koruma kuruluna bilgi verilir.

KORUMA KURULLARINA BAŞVURU

Kurullara; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanunî temsilcileri ile avukatı başvurabilir.

a) Suçtan zarar görenler.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler.

İlgililer başvurularını bir dilekçe ile oturdukları yerdeki kurula iletilmek üzere şube müdürlüğü veya büroya yapar. Dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeler eklenir. Başvurular koruma kurulları defterine kaydedilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

2) Yerleşim yeri belgesi,

3) Suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

4) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu",

5) Talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge, şube müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeler.

KORUMA KURULU ÜYELERİ

Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendirdiği Cumhuriyet Savcısı

Kırıkkale Barosu Temsilcisi

Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı

Kırıkkale F- Tipi Cezaevi Müdürü

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü

Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Temsilcisi

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü

Ziraat Bankası Müdürü

HalkBank Müdürü

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Ziraat Odası Başkanı

Ticaret Borsası Yönetim Kuruku Başkanı

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kuruku Başkanı

Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Kırıkkale Kızılay Derneği Yönetim Kuruku Başkanı

Adres

Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı No:1 Kırıkkale

Telefon

0 (318) 225 24 34 - 224 26 36 - 224 26 74 225 08 64 - 225 24 36 - 224 26 75

E-Posta

kirikkalecbsisaretadalet.gov.tr