Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2021 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı
14.10.2020

T.C.
KIRIKKALE 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU 


İ L Â N 

Karar No    : 2020/527
Konu         : 2021 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı

    Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 202.maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesi hükümleri gereğince “soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisinin daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde  yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe’ye çevrilmesi için” Kırıkkale il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya meslek faaliyetini icra eden ve başka bir komisyon bilirkişi listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde işaret dili ve tercüman bilirkişiliği yapmak üzere,
    2021 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.


    BAŞVURU ŞARTLARI :

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    2) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

    3) En az ilkokul mezunu olmak, 

    4) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, 

    5) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak, 

    6) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 

    7) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

    8) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

    BAŞVURU USULÜ :

    Başvuru Yeri: Tercüman Bilirkişisi olarak görev yapmak isteyenlerin www.kirikkale.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru formu, dil ve adres beyanının internet sitesinden temini ile diğer istenen belgelerle Kırıkkale Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Bürosuna şahsen başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 02 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar Kırıkkale Adalet Komisyon Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 
    
    Başvuru Tarihi: Tercüman Bilirkişiliği yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp, 02 Kasım 2020 Pazartesi  günü mesai bitiminde sona erecektir.
    
,    02 Kasım 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

    BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER :

1-T.C. kimlik numarası gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi,

2-Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, 

3-Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

4-İki adet vesikalık fotoğraf,

5-Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

6-Sabıka kaydı,

7-Başvuru kabul şartlarından 6.maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,

8-Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların (1), (2), (4), (6 ) ve (7) bentlerindeki belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not : Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

    


    BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ :

    (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

    (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2020 tarihine kadar değerlendirilerek Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartlara haiz olmaması halinde, talebinin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.

    (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.

    (4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.
    
    YEMİN : 

    Listeye Kabul edilenlere, 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 10:00 – 11:00 arasında, mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenler ise 18 Aralık 2020 Cuma günü 10:00 – 11:00 saatleri arasında bilirkişilik başvuru sıra numarasına göre “Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi hükmü gereğince Kırıkkale Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yemin ettirileceklerdir.

    LİSTELERİN İLANI :

    Yemin eden tercüman bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Kırıkkale Adliyesi’nin internet sitesi olan  www.kirikkale.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na ve Mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
    İlan olunur.09/10/2020 


Başkan 95049                 Üye 42202                     Üye 150049          Yazı İşleri Müdürü-54733

                                                       

 

Başvuru Formu

Dil Beyanı

Disiplin Dilekçesi

 

Adres

Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı No:1 Kırıkkale

Telefon

0 (318) 225 24 34 - 224 26 36 - 224 26 74 225 08 64 - 225 24 36 - 224 26 75

E-Posta

kirikkalecbsisaretadalet.gov.tr